zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 060358C w m. Piątkowo

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.3.2020.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 14 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę - Zawiadomienie w załączeniu, Podpisano umowę z wybranym wykonawcą