Zarządzenie nr 28/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 26 czerwca 2012w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lisewo przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 28/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 26 czerwca 2012


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lisewo przeznaczonych do wydzierżawienia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,   z 2005  Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.  974  i Nr 173, poz.  1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i  Nr 223,  poz. 1458,  z  2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce   nieruchomościami  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr  155, poz. 1043, Nr  197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762,  Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337 zarządzam, co następuje:
 
§ 1.1. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lisewo przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.
   
2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  wydania.

Załącznik (31kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (27 czerwca 2012, 13:22:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2602