Zarządzenie nr 51/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 5 listopada 2012w sprawie w sprawie: powołania Komisji, której zadaniem będzie przegląd przechowywanej w Urzędzie Gminy w Lisewie dokumentacji z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisewo przeprowadzonych w dniu 21 sierpnia 2011 r. oraz oddzielenie materiałów archiwalnych i nierachiwalnych

Zarządzenie nr 51/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 5 listopada 2012


w sprawie w sprawie: powołania Komisji, której zadaniem będzie przegląd przechowywanej w Urzędzie Gminy w Lisewie dokumentacji z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisewo przeprowadzonych w dniu 21 sierpnia 2011 r. oraz oddzielenie materiałów archiwalnych i nierachiwalnych


Na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku –  O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.)  oraz  § 4 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 209, poz. 1781, ze zm. Dz.U. z 2005 r., Nr 25, poz. 210)
zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję Komisję ds. dokonania przeglądu i uporządkowania zgodnie z zasadami dotyczącymi akt kategorii „A” dokumentacji archiwalnej z wyborów oraz wydzielenia przeznaczonej do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej w następującym składzie:

1. Halina Chrzanowska – Sekretarz Gminy - Przewodnicząca
2. Joanna Grabowska – Podinsp. ds. obsługi Rady Gminy i wydawania zaświadczeń - Członek
3. Katarzyna Gostkowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Członek

§ 2 Komisja wydziela dokumentację niearchiwalną z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisewo przeprowadzonych w dniu 21 sierpnia 2011 r., której okres przechowywania minął, na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych akt przechowywanych w archiwum zakładowym oraz poddaje ocenie jej przydatność do celów praktycznych. Następnie występuje do Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu z wnioskiem o wydanie zgody na zniszczenie w/w dokumentacji. Komisja wyodrębnia, również materiały archiwalne, które po uporządkowaniu zgodnie z zasadami dotyczącymi akt kategorii „A” przekazuje Dyrektorowi Delegatury KBW.

§ 3
Komisja sporządza ze swoich czynności spis dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej do zniszczenia oraz protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej.
Załącznik nr 1 i 2.
 
§ 4  Powołana Komisja dokonuje zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej po uzyskaniu zgody Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu.

§ 5 Wykonanie zarządzenia oraz nadzór nad pracami komisji powierzam Sekretarzowi Gminy Lisewo.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1, 2 (15kB) pdf
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (8 listopada 2012, 15:06:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4188