Zarządzenie nr 44/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 17 września 2012w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad budżetem Gminy Lisewo na 2013 rok

Zarządzenie nr 44/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 17 września 2012


w sprawie określenia podstawowych parametrów do prac nad budżetem Gminy Lisewo na 2013 rok

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717 i Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055 i Nr 116, póz. 1203, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441,i Nr 175, póz. 1457, z 2006 r. Nr 17, póz. 128 i Nr 181, póz. 1337, z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, póz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, póz. 142 i 146, Nr 40, póz. 230 i Nr 106, póz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, póz. 113, Nr 117, póz. 679, Nr 134, póz. 777, Nr 149, póz. 887 i Nr 217, póz. 1281 ), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, póz. 146, Nr 123, póz. 835 i Nr 152, póz. 1020, Nr 238, póz. 1578 i Nr 257, póz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, póz. 1183, Nr 234, póz. 1386 i Nr 291, póz. 1707 ) § 3 ust.l pkt l Uchwały Nr XXXII/251/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lisewo zarządzam, co następuje:

§ 1. Określam procentowy wskaźnik wzrostu dochodów budżetu gminy do 10 % w stosunku do planowanych dochodów w budżecie na 2012 r. w tym:
- podatek od nieruchomości do 5 %.
- podatek rolny do 10 %,
- podatek od środków transportowych do 5 %.

§ 2. Określam procentowy wskaźnik wzrostu wydatków budżetu gminy o 2 % w stosunku do planowanych wydatków w budżecie na 2012 r.

§ 3. Zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym uchwalonym przez Radę Gminy.

§ 4. Zabezpieczenie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na obsługę długu.

§ 5. Określam procentowy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla:
- pracowników samorządowych do 3 %,
- pracowników zatrudnionych w oświacie - w terminie i zgodnie z obowiązującą Kartą Nauczyciela.

§ 6. Określam wysokość rezerw:
- ogólnej do l % wydatków budżetowych gminy,
- celowej 0,3 % wydatków bieżących gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (17 stycznia 2013, 15:13:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2581