Zarządzenie nr 45/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 17 września 2012w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie do prowadzenia postępowań z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Zarządzenie nr 45/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 17 września 2012


w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie do prowadzenia postępowań z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

    Na podstawie art. 178 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, póz. 887, z 2011 r. Nr 288, póz. 1690 oraz z 2012 r. póz. 579) zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Teresę Jamka, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lisewie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (17 stycznia 2013, 15:15:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2558