Zarządzenie nr 22a/2013WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 28 czerwca 2013w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2013 r.

Zarządzenie nr 22a/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 28 czerwca 2013


w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2013 r.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123,  poz. 835,  Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr  257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz  z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548),  § 10 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXI/133/2013 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2013 r.( Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom. z 2013 r. poz. 413) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2013 r. uchwalonym uchwałą Nr XXI/133/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na
2013 r. zmienionym:
- uchwałą Nr XXII/141/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 lutego 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 9/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 8 marca 2013 r.,
- uchwałą Nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 16/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 kwietnia 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24 maja 2013 r.,
- uchwałą Nr XXIV/155/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 czerwca 2013 r.,
- zarządzeniem Nr 22/2013 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 czerwca 2013 r.,
wprowadza się zmiany:
1. w § 14:
    - w pkt 2 załącznik Nr 11 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, zmienia się jak
      w załączniku Nr 11 do zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej
sesji Rady Gminy.
 

Plan finansowy (88kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (8 lipca 2013, 07:59:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2627