Zarządzenie nr 37/2013WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 6 września 2013w sprawie sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Drzonowo.

Zarządzenie nr 37/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 6 września 2013


w sprawie sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży we wsi Drzonowo.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.  974  i Nr 173, poz.  1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567r. poz. 153), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323,  z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości wykaz niezabudowanej  nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Lisewo, położonej we  wsi Drzonowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.

§ 2.
Wykaz nieruchomości stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik (88kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (6 września 2013, 15:05:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2359