Zarządzenie nr 56/2013WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 6 grudnia 2013w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę gruntów oraz pomieszczeń gospodarczych i lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Lisewo w 2014 r.

Zarządzenie nr 56/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 6 grudnia 2013


w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę gruntów oraz pomieszczeń gospodarczych i lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Lisewo w 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645),  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam w 2014 r. stawki  czynszu  za najem i  dzierżawę nieruchomości stanowiących  zasób nieruchomości Gminy Lisewo:                            
1) za grunty pod garażami - miesięcznie  - 1,14 zł/m2  + VAT wg obowiązującej stawki
    wraz z  terenem  przyległym, niezbędnym do korzystania z garażu;
2) za grunty pod budynkami gospodarczymi  - rocznie - 0,0535 zł/m2 + VAT wg
    obowiązującej stawki wraz z terenem przyległym, niezbędnym do korzystania
    z  budynku, jednakże w wysokości nie niższej niż 11,24 zł + VAT rocznie;
3) za najem pomieszczeń  gospodarczych - miesięcznie - 0,3424 zł/m2  + VAT według  
    obowiązującej stawki;                                                                                               
4) za grunty pod ogródki przydomowe - rocznie - 0,0535 zł /m2 , jednakże nie mniej niż
    11,24 zł.
    Dla terenów sklasyfikowanych jako tereny nierolnicze, a użytkowane rolniczo + VAT wg
    obowiązującej stawki;  
5) za grunty pod  siedliskiem w Linowcu   - rocznie - 0,0412 zł/m2  +   VAT wg   
    obowiązującej stawki;
6) za grunty i budynki oraz pomieszczenia użytkowe w których prowadzona jest działalność
    gospodarcza - miesięcznie:
    a) za  grunty  pod parkingiem autobusowym 0,54  zł/m2 + VAT wg obowiązującej
        stawki; 
    b) za lokal użytkowy (sklep) w budynku remizo-świetlicy w Bartlewie 17,93 zł/m2 +   
       VAT wg  obowiązującej stawki  , a za  grunt związany z najmem lokalu 0,0535 zł/m2 + 
       VAT  wg obowiązującej stawki;
    c) za lokal użytkowy – gabinet stomatologiczny 11,57 zł/m2  + VAT wg obowiązującej
        stawki;    
    d) za dzierżawę lub najem gruntów  przeznaczonych na cele działalności gastronomicznej  
        w wysokości 4,46 zł za 1m2  + VAT wg obowiązującej stawki;                           
7) za dzierżawę  gruntów po zrekultywowanym wysypisku śmieci w Malankowie – rocznie -   
    66,34 zł;
8) za dzierżawę gruntów rolnych - równowartość 5 q żyta  za 1 ha przeliczeniowy - rocznie –
    do naliczenia czynszu dzierżawnego stosuje się cenę żyta  obowiązującą na terenie gminy 
    dla celów podatku rolnego;

§ 2. W przypadku bezumownego korzystania z gruntów i lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Lisewo w zależności od sposobu ich wykorzystania stosuje się stawki czynszu określone w niniejszym zarządzeniu.

§ 3. Czynsz za niepełny miesiąc nalicza się proporcjonalnie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d/s gospodarki gruntami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (11 grudnia 2013, 12:43:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3561