Zarządzenie nr 51/2013WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 27 listopada 2013w sprawie określenia maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego dla uczących się nauczycieli w 2014 roku

Zarządzenie nr 51/2013
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 27 listopada 2013


w sprawie określenia maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego dla uczących się nauczycieli w 2014 roku


Na podstawie art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia1982r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97,  poz.  674,  z póź. zm.) oraz § 2 ust 2 pkt 1 i § 7  rozporządzenia MENiS z 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznania tych środków.( D. U. z 2002r. NR 46 poz. 430). zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam maksymalne wysokości przyznawania dofinansowania czesnego dla nauczycieli w roku 2014:

1) dla nauczyciela podnoszącego kwalifikacje zgodnie z potrzebami szkoły,  który posiada
    skierowanie zakładu pracy dofinansowanie  do 80% wysokości czesnego za semestr;

2) dla nauczyciela podnoszącego kwalifikacje zgodnie z nauczanym kierunkiem , bez
    skierowania zakładu pracy  dofinansowanie  do 40% wysokości czesnego za semestr;

3) dla nauczyciela podnoszącego kwalifikacje niezgodnie z nauczanym kierunkiem i bez
    skierowania zakładu pracy  dofinansowanie  do 20% wysokości czesnego za semestr.

§ 2.
Zarządzenie obowiązuje w 2014 r.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (3 stycznia 2014, 20:47:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3150