Zarządzenie nr 58/2013Wójta Gminy Lisewoz dnia 13 grudnia 2013w sprawie wprowadzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku

Zarządzenie nr 58/2013
Wójta Gminy Lisewo
z dnia 13 grudnia 2013


w sprawie wprowadzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2014 roku


Na podstawie  § 6 ust 2   rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznania tych środków( Dz. U.  NR 46 poz. 430), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 r. poz. poz. 594 i 645.) zarządzam co następuje:

§ 1.
Wprowadzam  plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Lisewo w  2014 r. Plan stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014.

Załącznik (102kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (3 stycznia 2014, 20:50:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3185