Zarządzenie nr 18/2014WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 10 marca 2014w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lisewo pod lokalizację imprez widowiskowo-rozrywkowych oraz wysokości opłata za udostępnienie.

Zarządzenie nr 18/2014
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 10 marca 2014


w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lisewo pod lokalizację imprez widowiskowo-rozrywkowych oraz wysokości opłata za udostępnienie.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), oraz art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 263, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529, z 2013 r. poz. 829 i 1238 oraz z 2014 r. poz. 40) zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa:
1) zasady udostępnienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Lisewo na przeprowadzanie imprez widowiskowo - rozrywkowych np. wesołe miasteczko, cyrk, imprezy plenerowe;
2) wysokość opłat za udostępnienie nieruchomości na cele określone w pkt 1.

§ 2. 1. Warunkiem udostępnienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lisewo na przeprowadzenie imprezy widowiskowo-rozrywkowej jest złożenie wniosku  do Wójta Gminy.
Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Udostępnienie następuje na warunkach określonych w zawartej umowie cywilnoprawnej. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. Umowa nie jest zawierana w przypadku zajęcia miejsca na cele określone w § 4 pkt 4.

3. W przypadku zainteresowania kilku przedmiotów zorganizowaniem imprez o takim samym charakterze np. wesołych miasteczek, cyrków na tym samym terenie i w tym samym okresie, o wyborze decyduje data złożenia (wpływu) wniosku do Wójta Gminy.

§ 3.1. Udostępnienie nieruchomości na cele wymienione w §1 pkt 1 jest odpłatne.

2. Organizator imprez widowiskowo-rozrywkowych określonych w §1 pkt 1 ponosi dzienną opłatę za zajęcie terenu. Opłata stanowi iloczyn ilości dni zajęcia terenu i stawki za zajęcie terenu.

3. Sposób uiszczenia opłat za zajęcie nieruchomości określa zawarta umowa.

4. Organizator imprezy zobowiązany jest do:
1) doprowadzenia wody, energii elektrycznej i zapewnienia pojemników na śmieci;
2) utrzymanie czystości i porządku na terenie w trakcie imprezy, zapewnienia toalet;
3) po zakończeniu imprezy do pozostawienie terenu nieruchomości czystego i w stanie nienaruszonym.

5. Obowiązek utrzymania udostępnionego miejsca w czystości i porządku dotyczy wykorzystania na cele określone w § 4 ust. 4.

§ 4. Ustala się następujące stawki czynszu za  każdą rozpoczętą dobę zajęcia nieruchomości lub miejsca na potrzeby:
1) wesołego miasteczka - 100 zł + VAT
2) cyrku - 100 zł + VAT
3) dmuchanych placów zabaw, karuzeli  i itp. - 100 zł + VAT
4) sprzedaży popcorn, waty cukrowej, stoiska z zabawkami, dmuchanych elementy  placów
    zabaw,  punktu sprzedaży napojów, wystawy  itp. – 30 zł + VAT
5) organizacji imprezy plenerowej, koncertu, zabawy itp. - 200 zł + VAT

§ 5.
Zasady i stawki określone w zarządzeniu stosuje się do umów zawartych po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 6.
Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw oświaty, kultury i sportu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania  i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Lisewie archiwum.bip.lisewo.com  zakładka wynajem nieruchomości pod imprezy rozrywkowe.

Załącznik nr 1 - wniosek (12kB) word

Załącznik nr 2 - umowa (13kB) word

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (23 kwietnia 2014, 13:37:06)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (28 sierpnia 2014, 08:23:25)
Zmieniono: dodano załączniki w formacie .docx

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2600