Zarządzenie nr 61/2014WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 4 listopada 2014w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Drzonowo

Zarządzenie nr 61/2014
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 4 listopada 2014


w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Drzonowo


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 37 ust.1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce   nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) w wykonaniu uchwały Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Lisewo z dnia  21 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lisewo zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Podać do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 26 o pow. 0,3400 ha położonej we wsi Drzonowo, zapisanej w księdze wieczystej TO1C/00019413/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Lisewo.

§ 2. Do wartości w/w działki, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego dolicza się koszty pośrednie związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, co stanowić będzie cenę wywoławczą w pierwszym przetargu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi  d/s gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 listopada 2014, 08:58:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2679