Zarządzenie nr 59/2014WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 28 października 2014w sprawie określenia maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego dla uczących się nauczycieli w 2015 roku .

Zarządzenie nr 59/2014
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 28 października 2014


w sprawie określenia maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego dla uczących się nauczycieli w 2015 roku .

Na podstawie art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z póź. zm..) oraz § 2 ust 2 pkt 1 i § 7  rozporządzenia MENiS z 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznania tych środków.( D. U. z 2002 r. NR 46 poz. 430). zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam maksymalne wysokości przyznawania dofinansowania czesnego dla nauczycieli w roku 2015:

1) dla nauczyciela podnoszącego kwalifikacje zgodnie z potrzebami szkoły,  który posiada skierowanie zakładu pracy dofinansowanie  do 80% wysokości czesnego za semestr;

2) dla nauczyciela podnoszącego kwalifikacje zgodnie z nauczanym kierunkiem, bez skierowania zakładu pracy  dofinansowanie  do 40% wysokości czesnego za semestr;

3) dla nauczyciela podnoszącego kwalifikacje niezgodnie z nauczanym kierunkiem i bez skierowania zakładu pracy  dofinansowanie  do 20% wysokości czesnego za semestr.

§ 2.
Zarządzenie obowiązuje w 2015 r.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (20 listopada 2014, 09:28:56)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (20 listopada 2014, 09:37:56)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2393