Zarządzenie nr 69/2014WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 21 listopada 2014w sprawie przyjęcia autopoprawki Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2015-2021

Zarządzenie nr 69/2014
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 21 listopada 2014


w sprawie przyjęcia autopoprawki Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2015-2021

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć autopoprawkę projektu  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo
na lata 2015-2021. Autopoprawka Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2015-2021 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Autopoprawkę projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2015-2021 z kompletem załączników przekazać:
1) Radzie Gminy Lisewo;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie (129kB) pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa (90kB) pdf

Wykaz przedsięwzięć do WPF (50kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (31 grudnia 2014, 11:25:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2148