Zarządzenie nr 90/2015WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 27 listopada 2015w sprawie określenia maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego dla uczących się nauczycieli w 2016 roku.

Zarządzenie nr 90/2015
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 27 listopada 2015


w sprawie określenia maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego dla uczących się nauczycieli w 2016 roku.

Na podstawie art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z póź. zm..) oraz § 2 ust 2 pkt 1 i §7 rozporządzenia MENiS z 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznania tych środków.( D. U. z 2002 r. NR 46 poz. 430). zarządzam co następuje:
 
§ 1. Wprowadzam maksymalne wysokości przyznawania dofinansowania czesnego dla nauczycieli w roku 2016:

1) dla nauczyciela podnoszącego kwalifikacje zgodnie z potrzebami szkoły, który posiada skierowanie zakładu pracy dofinansowanie do 80% wysokości czesnego za semestr;

2) dla nauczyciela podnoszącego kwalifikacje zgodnie z nauczanym kierunkiem, bez skierowania zakładu pracy dofinansowanie do 40% wysokości czesnego za semestr;

3) dla nauczyciela podnoszącego kwalifikacje niezgodnie z nauczanym kierunkiem i bez skierowania zakładu pracy dofinansowanie do 20% wysokości czesnego za semestr.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje w 2016 r.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (2 grudnia 2015, 15:07:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1298