Zarządzenie nr 80/2017 WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 27 października 2017w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Zarządzenie nr 80/2017
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 27 października 2017


w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875),  art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870,  poz. 1948,  poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933. poz. 935, poz. 1089, poz. 1475,  poz. 1529 i poz. 1537), § 11 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXV/165/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2017 rok (Dz.Urz.Woj.  Kuj-Pom z 2017 r. poz. 41) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2017 r. uchwalonym uchwałą Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom. z 2017 r. poz. 41) zmienionym:
- uchwałą Nr XXVI/167/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 20 lutego 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 6 marca 2017 r.;
- uchwałą Nr XXVII/177/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 28 marca 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 27/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 10 kwietnia 2017 r.;
- uchwałą Nr XXVIII/191/217 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 kwietnia 2017 r.;
- uchwałą Nr XXIX/197/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 czerwca 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 41/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 czerwca 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 42/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 27 czerwca 2017 r.;
- uchwałą Nr XXX/202/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 lipca 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 49/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 26 lipca 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 59/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 24 sierpnia 2017 r.;
- uchwałą Nr XXXI/209/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 31 sierpnia 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 62//2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 września 2017 r.;
- uchwałą Nr XXXII/214/2017 Rady Gminy Lisewo z dnia 4 października 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 73/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 października 2017 r.;
- zarządzeniem Nr 76/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 października 2017 r.,
wprowadza się zmiany:

1) w § 1:
-  łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2017 r. w wysokości 25.156.707,17 zł
   zastępuje się kwotą 25.408.689,99 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 23.740.037,61 zł zastępuje się kwotą 23.992.020,43 zł
   załącznik Nr 1 - Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
2)  w § 2:
- łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo na 2017 r. w wysokości  26.357.707,17 zł
  zastępuje się kwotą 26.609.689,99 zł,

- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 22.030.418,21 zł zastępuje się kwotą 22.282.401,03 zł
   załącznik Nr 2 – Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały,
3) w § 3 pkt 1 wysokość rezerwy ogólnej w wysokości 47.875 zł zastępuje się kwotą 35.375 zł,
4) w § 14:
- załącznik Nr 11 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku
  Nr 3 do zarządzenia,
- załącznik Nr 12 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku
  Nr 4 do zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

Załącznik nr 1 (78kB) pdf

Załącznik nr 2 (119kB) pdf

Załącznik nr 3 (67kB) pdf

Załącznik nr 4 (71kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Henryka Świątkowska
Opublikował: Michał Lewandowski (14 grudnia 2017, 09:56:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 804