Zarządzenie nr 81A/2018WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 6 listopada 2018w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Lisewo, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

Zarządzenie nr 81A/2018
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 6 listopada 2018


w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Lisewo, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

Na podstawie art. 18 ust. 2, art. 19 ust. 2, ust. 3 i art. 21 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję stałą komisję przetargową do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Lisewo, których wartość szacunkowa przekracza                                                                                                                                                                                     wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w składzie:
1) Pan Paweł Kowal - przewodniczący komisji;
2) Pani Agnieszka Dalke - sekretarz komisji;
3) Pani Joanna Grabowska - członek komisji;
4) Pan Tomasz Stański - członek komisji.

§ 2. Szczegółowe zadania komisji przetargowej oraz tryb jej pracy określi Regulamin pracy komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Lisewo, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro wprowadzony Zarządzeniem Nr 34/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 19 maja 2014 r.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej  do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych  przez Gminę Lisewo, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (30 listopada 2018, 13:52:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 751