Zarządzenie nr 79/2018WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 26 października 2018w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Lisewo na 2019 rok.

Zarządzenie nr 79/2018
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 26 października 2018


w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Lisewo na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1234 ze zm.) oraz rozdziału 5 pkt 4 i 8 Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lisewo na lata 2017-2021 Uchwała nr XXVI/171/2017 RADY GMINY LISEWO z dnia 20 lutego 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam na 2019 r. stawkę bazową czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Lisewo za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 3,60 zł.

§ 2. Ustalam stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego w wysokości 50 % najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym to jest 1,26 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d/s gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2019 r.
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (6 grudnia 2018, 08:33:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 746