Zarządzenie nr 22/08WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 28 września 2008w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Lisewo w 2009 r.

Zarządzenie nr 22/08
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 28 września 2008


w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Lisewo w 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218), rozdziału V pkt 4 i 8   Uchwały Nr VIII/54/2007 Rady Gminy Lisewo z dnia 22 sierpnia 2007 r.  w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lisewo na lata 2007-2011 ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 110, poz. 1638)  zarządzam , co następuje:

§ 1. Ustalam na 2009 r. stawkę bazową czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Lisewo za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego  w wysokości  1,88 zł, co stanowi  0,70 % wartości  odtworzeniowej  lokalu.
 
§ 2.
Ustalam stawkę czynszu  za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego w wysokości   50 % najniższego czynszu obowiązującego  w gminnym zasobie mieszkaniowym  to jest  0,47 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi  d/s  gospodarki gruntami.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 28/07 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu  za najem  lokali stanowiących  mieszkaniowy  zasób gminy Lisewo w 2008 r.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (3 grudnia 2008, 08:24:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6183