Zarządzenie nr 23/08WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 30 września 2008w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2008 r.

Zarządzenie nr 23/08
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 30 września 2008


w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i  Nr 181, poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 ), art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr  249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z  2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 ), § 12 pkt 3 Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XI/76/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2008 r. Nr 38, poz. 542) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2008 r. uchwalonym uchwałą Nr XI/76/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2008 r. Nr 38, poz.542) zmienionym:
Uchwałą Nr XII/88/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 lutego 2008 r.
Uchwałą Nr XIII/95/08  Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2008 r.
Uchwałą Nr XV/107/08 Rady Gminy Lisewo z  dnia 06 czerwca 2008 r.
Zarządzeniem Nr 5/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 1 kwietnia 2008 r.
Zarządzeniem Nr 7/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 maja 2008 r.
Zarządzeniem Nr 14/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2008 r.
Zarządzeniem Nr 19/08 Wójta Gminy Lisewo z dnia 25 sierpnia 2008 r.
wprowadza się zmiany:

1/ w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 11.296.120 zł zastępuje się kwotą 11.336.858 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia
- dochody bieżące w wysokości 10.935.431 zł zastępuje się kwotą 10.976.169 zł, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  w wysokości 1.837.377 zł zastępuje się kwotą 1.841.853 zł;

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  gmin w wysokości 436.187 zł zastępuje się kwotą 440.955 zł;

c) dotacje w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 31.494 zł w tym na finansowanie  29.911 zł oraz na współfinansowanie 1.583 zł
         
2/ w § 2 pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości  12.527.093 zł zastępuje się kwotą 12.567.831 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia - wydatki bieżące 11.931.498 zł, w tym:
a) wynagrodzenia w wysokości 4.599.118 zł zastępuje się kwotą 4.602.818 zł


b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości 988.220 zł zastępuje  się kwotą 989.838 zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

Załącznik nr 1, nr 2 (52kB) pdf
Uzasadnienie (21kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (3 grudnia 2008, 08:37:18)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (3 grudnia 2008, 08:38:43)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5510