Zarządzenie nr 51/2020WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 22 września 2020w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Lisewo na 2021 rok.

Zarządzenie nr 51/2020
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 22 września 2020


w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Lisewo na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 611) oraz rozdziału 5 pkt 4,8 i 9 Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lisewo na lata 2017-2021 Uchwała nr XXVI/171/2017 RADY GMINY LISEWO z dnia 20 lutego 2017 (Dziennik Urzędowy Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2017 r. poz. 825) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam na 2021 r. stawkę bazową czynszu za najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Lisewo za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 4,06 zł.

§ 2. Ustalam stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego w wysokości 50 % najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym to jest 1,42 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr Jakub Kochowicz

Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (22 września 2020, 15:49:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 342