Zarządzenie nr 54/2020WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 30 września 2020zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Lisewo jej jednostkach i zakładach budżetowych

Zarządzenie nr 54/2020
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 30 września 2020


zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Lisewo jej jednostkach i zakładach budżetowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 713), art. 99 i 109 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.106 ze zm.), w związku art. 1 pkt 17 i 23 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1520 ze zm.), oraz § 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 1988), zarządza się co następuje:

§1. W zarządzeniu Nr 73/2016 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Lisewo jej jednostkach i zakładach budżetowych, zmianie ulegają:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W celu zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń VAT w związku ze składaniem JPK_VAT w nowej strukturze obowiązującej od 1 października 2020 roku w Gminie Lisewo zwanej dalej „Gminą” i jej jednostkach i zakładach budżetowych ustala się procedury obowiązujące tym zakresie.”

W § 3 dodaje się punkty 1, 2, 3 o treści:

„§ 3 1. Zobowiązuje się wszystkich kierowników i dyrektorów do przeanalizowania dokonywanych transakcji pod kątem nowych oznaczeń, które obejmują:

- oznaczenie wybranych towarów/usług będących przedmiotem sprzedaży (13 nowych kodów GTU tylko po stronie sprzedaży),

- oznaczenie określonych rodzajów transakcji w odniesieniu do sprzedaży i zakupu tj. 2 typów po stronie sprzedaży, które mogą wystąpić w rozliczeniach VAT jednostek sektora publicznego (TP, MPP) i 2 po stronie zakupu (IMP, MPP),

- oznaczenie wybranych typów dokumentów sprzedaży (RO, WEW, FP) i kodów typu dokumentów zakupu (VAT_RR, WEW, MK)”.

„§ 3.2 Zobowiązuje do obligatoryjnego stosowania MPP „mechanizmu podzielonej płatności” faktur dokumentujących transakcje tzw. wrażliwe z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, gdzie muszą być spełnione trzy warunki ŁĄCZNIE zastosowania obowiązkowego MPP tzn.:

1. Należność ogółem, która wynika z faktury (tj. wartość brutto całej faktury), przekracza 15 000 zł,

2. Co najmniej jedna pozycja na fakturze musi dotyczyć towarów lub usług wrażliwych (określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT),

3. Sprzedawca i nabywca muszą być podatnikami VAT”.
Od 1 października 2020 roku na potrzeby oznaczenia MPP w nowym JPK_VAT należy szczegółowo analizować każdą transakcję pod kątem obowiązkowego MPP i oznaczania TYLKO tych faktur, które podlegają obowiązkowemu MPP. Kod MPP dotyczy tylko transakcji objętej obowiązkiem stosowania MPP.

§ 3.3 Zachowania procedury kontroli „Białej listy podatników VAT” przy realizacji płatności.”

§ 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Wszelkie odpłatne czynności wykonywane między jednostką lub zakładem budżetowym a ich JST ( i na odwrót) dokonywane powinny być notą księgową i NIE podlegają VAT”.

§ 14 pkt. 2 i pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 14 pkt. 2 Dostarczanie rejestru ewidencji sprzedaży i rejestru ewidencji zakupu oraz nowego JPK-VAT do Referatu Finansowego Urzędu Gminy w Lisewie, w nieprzekraczalnym terminie do 15-go każdego miesiąc za miesiąc poprzedni w formie elektronicznej”.

„ § 14 pkt. 3 Przekazanie należnej kwoty podatku VAT , która wynika ze złożonego rozliczenia JPK_VAT należy dokonać w terminie do 20-tego dni miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Organu o Nr: 40 9486 0005 0012 0043 2003 0023, w treści przelewu wpisać ” VAT za miesiąc …..- nazwa jednostki”.

§ 15 otrzymuje brzmienie:

„§15 Agregacja danych zawartych w cząstkowych rejestrach sprzedaży i zakupu prowadzonych w jednostkach i zakładach budżetowych następować będzie w zbiorczym rejestrze sprzedaży i zakupu czynnego podatnika VAT jakim po centralizacji zakresie podatku od towarów i usług jest Gmina Lisewo o Numerze Identyfikacji Podatkowej 875-14-88-360.”

Wprowadza się §16 w brzemieniu:

„§16 Zobowiązuje się kierowników i dyrektorów jednostek oraz zakładów budżetowych do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego zarządzenia”.

W związku z powyższym dotychczasowy §17 staje się § 16 a dotychczasowy §18 zastąpiono §17.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku .

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (6 października 2020, 14:55:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 334