Zarządzenie nr 61/2020WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 3 listopada 2020w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Zarządzenie nr 61/2020
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 3 listopada 2020


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lisewo na 2021 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r, poz. 869 z póź. zm. ) oraz uchwały Nr XXXII/251/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lisewo zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. wraz z kompletem załączników:

1) dochody budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. w wysokości 27.081.290,58 zł

2) wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. w wysokości 26.225.960,54 zł

3) nadwyżka budżetowa w wysokości 855.330,04 zł Projekt budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Lisewo na 2021 r. z kompletem dokumentów przekazać do dnia 15 listopada 2020 r.,

1) Radzie Gminy Lisewo;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz
Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 listopada 2020, 09:27:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 407