Zarządzenie nr 4/2021WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 7 stycznia 2021w sprawie udzielenia Pani Monice Marszałek upoważnień

Zarządzenie nr 4/2021
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 7 stycznia 2021


w sprawie udzielenia Pani Monice Marszałek upoważnień

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z § 8 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.), art. 110 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), art. 7 ust. 1, 1a i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.), art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.), art. 8a, 8b i 8c oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.), art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), art. 178 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821) oraz art. 411 ust. 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Udzielam Pani Monice Marszałek - zatrudnionej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lisewie, na stanowisku pracowniku socjalny, upoważnienia do:
  1. wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy,

  2. prowadzenia spraw, wydawania i podpisywania w imieniu Wójta Gminy Lisewo decyzji administracyjnych oraz przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych,

  3. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. Karcie Dużej Rodziny,

  4. podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji, przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych oraz do prowadzenia postępowań w sprawach, z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji,

  5. prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji,

  6. prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego,

  7. prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z rządowego programu „Dobry start”, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w § 10 ust. 6 programu „Dobry start”,

  8. prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach,

  9. prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń.

§ 2. Upoważnienie wygasa z dniem ustania lub rozwiązania stosunku pracy na w/w stanowisku, a ponadto może być w każdym czasie zmienione lub odwołane.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (14 stycznia 2021, 13:18:24)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (15 stycznia 2021, 13:17:50)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 333