Zarządzenie nr 46/10Wójta Gminy lisewoz dnia 6 grudnia 2010w sprawie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę gruntów oraz pomieszczeń gospodarczych i lokali użytkowych stanowiących własność gminy Lisewo w 2011 r.

Zarządzenie nr 46/10
Wójta Gminy lisewo
z dnia 6 grudnia 2010


w sprawie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę gruntów oraz pomieszczeń gospodarczych i lokali użytkowych stanowiących własność gminy Lisewo w 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28,  poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675),  zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam w 2011 r. stawki  czynszu  za najem i  dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości:
1) za grunty pod garażami - 0,97 zł/m2  + VAT  miesięcznie według obowiązującej stawki wraz z  terenem przyległym  niezbędnym do korzystania z garażu;
2) za grunty pod budynkami gospodarczymi w wysokości 0,044 zł/m2 + VAT wg obowiązującej stawki miesięcznie wraz z terenem przyległym, niezbędnym do korzystania z  budynku
3) za najem pomieszczeń  gospodarczych w wysokości  0,286 zł/m2  + VAT według obowiązującej stawki miesięcznie;
4) za grunty sklasyfikowane jako tereny nierolnicze, użytkowane rolniczo do 100 m2 - 0,044 zł / m2 miesięcznie, a od 101m2 do 300 m2 – 58 zł rocznie  +  VAT wg obowiązującej stawki ;  
5) za grunty pod  siedliskiem w Linowcu  w wysokości 0,044 zł/m2  + VAT wg obowiązującej stawki rocznie;
6) za grunty i budynki oraz pomieszczenia użytkowe w których prowadzona jest działalność gospodarcza:
a) za  grunty  pod parkingiem autobusowym 0,46  zł/m2  +  VAT wg obowiązującej stawki miesięcznie;
b) za lokal użytkowy (sklepik) w budynku Gminnego Gimnazjum 10,82 zł /m2+ VAT wg obowiązującej stawki miesięcznie;
c) za lokal użytkowy (sklep) w budynku remizo-świetlicy w Bartlewie 15,20 zł/m2 a za grunt związany z najmem lokalu 0,044 zł/m2 +  VAT wg obowiązującej stawki miesięcznie;
d) za lokal użytkowy – gabinet stomatologiczny 12,73 zł/m2  +VAT  wg obowiązującej stawki miesięcznie;
e) za dzierżawę lub najem gruntów  przeznaczonych na cele działalności gastronomicznej w wysokości 3,78 zł za 1m2  +VAT wg obowiązującej stawki miesięcznie.                            
7) za dzierżawę gruntów  po zrekultywowanym wysypisku śmieci w Malankowie 56,24 zł rocznie; 
8) za dzierżawę gruntów rolnych - 5 q żyta  za 1ha przeliczeniowy rocznie - do naliczenia czynszu dzierżawnego stosuje się cenę żyta obowiązującą na terenie gminy dla celów  podatku rolnego; 

verte -

9) za dzierżawę  gruntu wykorzystywanego pod urządzenia telekomunikacyjne oraz maszt antenowy  w wysokości 3,28 zł/m2   + VAT wg obowiązującej stawki miesięcznie. Czynsz będzie waloryzowany raz w roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS za rok poprzedni;
10) za dzierżawę lub najem gruntów przeznaczonych na cele działalności gastronomicznej w wysokości 3,50 zł za 1 m2 +  VAT wg obowiązującej stawki miesięcznie.

§ 2. W przypadku bezumownego korzystania z gruntów i lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Lisewo w zależności od sposobu ich wykorzystania stosuje się stawki czynszu określone w niniejszym zarządzeniu.

§ 3. Czynsz za niepełny miesiąc nalicza się proporcjonalnie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d/s gospodarki gruntami.

§ 5. Traci moc zarządzenie  Nr 59/09  Wójta Gminy Lisewo z dnia 7 grudnia 2009 r.  w sprawie ustalenia stawek czynszu  za najem lub dzierżawę gruntów  oraz pomieszczeń gospodarczych i lokali użytkowych stanowiących własność gminy Lisewo w 2010 r.  oraz zarządzenie Nr 7/10 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lub dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele działalności gastronomicznej stanowiących gminy zasób nieruchomości Gminy Lisewo.
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r.
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (5 stycznia 2011, 15:14:58)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (4 lutego 2011, 14:38:52)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5430