Zarządzenie nr 64/2011WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 27 października 2011w sprawie procedury aktualizowania "Mapy aktywności" organizacji pozarządowych działających a terenie Gminy Lisewo.

Zarządzenie nr 64/2011
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 27 października 2011


w sprawie procedury aktualizowania "Mapy aktywności" organizacji pozarządowych działających a terenie Gminy Lisewo.

    Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
         § 1. Wprowadzam procedurę aktualizowania „Mapy aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Lisewo, której treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
        § 2. Wdrożenie Zarządzenia powierzam pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku referenta ds. informatyzacji.
 
        § 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lisewo.
 
       § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 (138kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (8 grudnia 2011, 09:39:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4513