Zarządzenie nr 57/09WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 7 grudnia 2009w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 33/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenia w 2009 roku dni wolnych od pracy.

Zarządzenie nr 57/09
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 7 grudnia 2009


w sprawie zmieniające Zarządzenie Nr 33/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wyznaczenia w 2009 roku dni wolnych od pracy.

   Na podstawie art. 129 § 1, art.130 § 2 ustawy   z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam, co  następuje:
 
     § 1. W Zarządzeniu Nr 33/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 7 lipca 2009 r.
w sprawie wyznaczenia  w 2009 roku dni wolnych od pracy wprowadzam następujące zmiany:
  1) w § 1 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
    „2) 24 grudnia 2009 r. za Święto Bożego Narodzenia”;
 
  2) dodaje się § 2 w brzmieniu:
    „§ 2. Zarządzenie obowiązuje pracowników Urzędu Gminy w Lisewie oraz pracowników
             zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, których czas pracy regulują    
             przepisy Kodeksu pracy”.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lisewo.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (8 grudnia 2011, 13:59:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4724