Zarządzenie nr 45/10WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 29 listopada 2010w sprawie przyjęcia systemu monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Lisewo na lata 2007 - 2013 r.

Zarządzenie nr 45/10
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 29 listopada 2010


w sprawie przyjęcia systemu monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Lisewo na lata 2007 - 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku § 2 Uchwały Nr XI/82/07 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia   Strategii Rozwoju Gminy Lisewo w latach 2007 - 2013 zarządzam, co następuje:

§1. 1. Przyjmuje się system monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Lisewo w  
latach 2007 - 2013 stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia, którego celem jest systematyczna i obiektywna ocena Strategii Rozwoju Gminy Lisewo i jej założeń, a także procesu realizacji i osiągniętych rezultatów pod względem skuteczności, efektywności, trwałości, użyteczności i adekwatności podjętych działań.
 
2. Osobą odpowiedzialną za wdrożenie systemu, o którym mowa w ust. 1, jest Pan Kazimierz Kowal - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Gminy w Lisewie.
 
3. Minimalny zakres monitoringu i ewaluacji powinien obejmować bieżący (coroczny) monitoring osiągania wskaźników przypisanych do poszczególnych celów zapisanych w Strategii Rozwoju Gminy Lisewo przy zastosowaniu metod i narzędzi ujętych w systemie, o którym mowa w ust. 1.
 
4. Monitoring, o którym mowa w ust. 3, za rok poprzedni przeprowadzany jest w pierwszym kwartale roku, następującego po roku badanym. Pierwszym rokiem badanym będzie rok 2010.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (21 grudnia 2011, 08:46:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4949