Zarządzenie nr 35/10WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 17 września 2010w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej we wsi Bartlewo

Zarządzenie nr 35/10
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 17 września 2010


w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej we wsi Bartlewo

Na podstawie art. 39 ust. 1art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651),  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,  z 2005  Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675),  zarządzam, co następuje: 
 
 § 1. W związku z zakończeniem  wynikiem negatywnym pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne  Gminy Lisewo położonej we wsi Bartlewo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem  działki 21/19 o pow. 0,4600 ha,  stanowiącej byłą bazę Kółka Rolniczego,  obniżam w drugim przetargu z 45.493,00 zł  do kwoty 40.000,00 , tj. o 8,79 % cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłaszaniu pierwszego przetargu.
Dla w/w nieruchomości  urządzona jest księga  wieczysta  Kw. Nr 13940 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chełmnie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi  d/s gospodarki gruntami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (21 grudnia 2011, 09:29:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4723