Wyznaczony termin XX Sesji Rady Gminy Lisewo - 08.07.2020 r.

RADA GMINY LISEWO

Lisewo, dnia 2020-06-29

ORGiGN.0002.20.2020.JG
 
OGŁOSZENIE

            Zgodnie   z   § 1 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2016 r. poz. 4229, z 2018 r. poz. 4612) informuję, że na dzień 8 lipca 2020 r. na godz. 10:00 został wyznaczony termin XX Sesji Rady Gminy Lisewo. Mieszkańcy mogą zgłaszać sprawy bieżące na sesje w sposób korespondencyjny - zdalny tryb obradowania. W wersji papierowej na adres: Rada Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres radagminy@lisewo.com do dnia 6 lipca 2020 r. do godziny 12:00.  
 
Informuję, że obrady można śledzić pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1236/rada-gminy-lisewo.htm
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wyznaczenie Sekretarza obrad. 
 4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji.
 5. Informacja z działalności Wójta Gminy Lisewo.
 6. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 7. Informacje z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.
 8. Raport o stanie Gminy Lisewo w 2019 r.
  a) przedstawienie przez Wójta Gminy Lisewo raportu o stanie Gminy Lisewo w 2019 r.; b) debata nad raportem;
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lisewo wotum zaufania – projekt nr 1.

 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2019 r.  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2019 r.:
  a) przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2019 rok;
  b) rozpatrzenie przez Radę Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2019 r. i sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2019 rok – dyskusja.
  c) odczytanie uchwały Nr 1/S/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lisewo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
  d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną opinii w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2019 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2019 r.;
  e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lisewo za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. – projekt nr 2.

 10. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2019 r.:
  a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo;
  b) przedstawienie uchwały Nr 11/Kr/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 6 w Bydgoszczy z dnia 02.06.2020 r. w   sprawie opinii o wniosku   Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lisewo za 2019 rok;
  c) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lisewo absolutorium;
  d) dyskusja;
  e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lisewo absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lisewo za 2019 r. - projekt nr 3.

 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lisewo - projekt nr 4; b) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - projekt nr 5;
  c) rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego - projekt nr 6; d)zmiany uchwały w sprawie przekazania Zakładowi Aktywności Zawodowej w Drzonowie w użyczenie zabudowanej nieruchomości – projekt nr 7;
  e) zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Lisewo – projekt nr 8;
  f) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Lisewo - projekt nr 9.

 12. Stanowisko Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie.

 13. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Piotr Goliński
                                
 

metryczka


Wytworzył: Piotr Goliński (29 czerwca 2020)
Opublikował: Michał Lewandowski (29 czerwca 2020, 13:42:18)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 267