Główne zmiany z zakresu rejestracji stanu cywilnego od 1 marca 2015 roku.

Główne zmiany z zakresu rejestracji stanu cywilnego od 1 marca 2015 roku.

Dnia 1 marca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z poźn. zm.) - wprowadzająca elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w Polsce, który zastępuje dotychczasowe prowadzenie papierowych ksiąg stanu cywilnego.
 
Ułatwienia dla obywateli:
 • odmiejscowienie wybranych czynności, w tym np. możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie Polski;

 • zwolnienie obywateli z obowiązku przedkładania w urzędach stanu cywilnego odpisów aktów stanu cywilnego przy realizacji czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;

 • możliwość dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego poza siedzibą urzędu stanu cywilnego, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach spowodowanych chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, gdy osobisty udział nie jest możliwy w siedzibie urzędu stanu cywilnego: można dokonać tych czynności w miejscu pobytu osoby, o ile pozwalają na to okoliczności;

 • możliwość otrzymania na wniosek wybranych dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu np. odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;

 • uproszczenie załatwiania spraw z zakresu: transkrypcji, czyli  przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, odtworzenia krajowego aktu stanu cywilnego i zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, rejestracji zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane, administracyjnego sprostowania i uzupełnienia aktu stanu cywilnego. Te sprawy załatwiane będą bez konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych, w formie tzw. czynności materialno-technicznej zakończonej wydaniem odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego uwzględniającego dokonaną zmianę.  Natomiast decyzja administracyjna będzie wydawana wyłącznie w razie odmowy dokonania tego rodzaju czynności.
Przepisy prawne dotyczące prawo o aktach stanu cywilnego:

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016, poz. 2064 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z 2015, poz. 180),

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. 2015, poz. 194),

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w  sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz.U. 2015, poz. 204),

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. 2015, poz. 225),

 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. 2015, poz. 231),

 • ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. 2016, poz. 10 z późn. zm.)

  Ustawy:
  1. Ustawa z dnia 4  lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. 2015 ,poz. 1792 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016, poz. 1827 ze zm).
  3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U 2017, poz. 682 ze zm.),
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.).
  5. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570)
  Umowy międzynarodowe:
  1. Konwencja nr 3 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Stambule dnia 4 września 1958 r. dotycząca międzynarodowej wymiany dokumentów z zakresu stanu cywilnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 172, poz. 1667),

  2. Konwencja haska z 5 października 1961 r. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938),

  3. Konwencja nr 16 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735),
  W wybranym urzędzie stanu cywilnego można uzyskać:
  • odpis aktu stanu cywilnego zupełny i skrócony;

  • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;

  • zaświadczenie o stanie cywilnym;

  • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do konkordatowej formy zawarcia związku małżeńskiego, określonej w art. 1 § 2 i 3 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy;

  • zaświadczenia stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.
   
   
  WAŻNE!

  Jeżeli w Rejestrze Stanu Cywilnego  jest zamieszczony akt stanu cywilnego, w oparciu o który może zostać sporządzony i wydany wnioskowany dokument (np. odpis danego aktu stanu cywilnego, zaświadczenie o stanie cywilnym) wówczas wnioskodawca otrzyma go niezwłocznie. Natomiast, jeżeli takiego aktu stanu cywilnego nie będzie w Rejestrze Stanu Cywilnego, wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia  zostanie zrealizowane w następujących terminach:
  • w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego przechowującego księgę, w której znajduje się akt;

  • w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku – jeżeli wniosek złożony zostanie do kierownika urzędu stanu cywilnego nie przechowującego księgi, w której znajduje się akt.
  Wnioski możemy złożyć  w sprawach:
  • rejestracji urodzenia lub zgonu, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane oraz o rejestrację urodzenia, zawarcia małżeństwa, zgonu, które nastąpiły poza granicami RP jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa, zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego;

  • o przeniesienia do Rejestru Stanu Cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (tzw. transkrypcję);

  • o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;

  • o odtworzenie treści krajowego aktu stanu cywilnego.
  Oświadczenia:
  • konieczne do uznania ojcostwa;

  • o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od jego sporządzenia;

  • o tym, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby  wspólne dziecko małżonków;

  • o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa przez rozwiedzionego małżonka.


  Dokumenty sporządzone w języku obcym

  Dokumenty, które sporządzone zostały w języku obcym muszą być przedłożone w urzędzie stanu cywilnego wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski.

  Urzędowego tłumaczenia może dokonać:

  • tłumacz przysięgły (wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości)

  • tłumacz przysięgły uprawniony do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


  Tłumaczenia przysięgłe w państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego przygotowane na podstawie informacji uzyskanych z polskich placówek dyplomatycznych.

  • polski konsul

  UWAGA!
  Z dokumentami przetłumaczonymi przez konsula zrównane są:

  • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez polskiego konsula
  • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczenie przez konsula na język polski

  UWAGA!
  W razie braku tłumacza przysięgłego języka obcego danego państwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszczalne jest złożenie  tłumaczenia dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny dokonanego przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  metryczka


  Wytworzył: Katarzyna Gostkowska (11 lutego 2016)
  Opublikował: Michał Lewandowski (11 lutego 2016, 11:37:28)
  Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

  Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (20 marca 2018, 13:00:48)
  Zmieniono: aktualizacja

  rejestr zmian tej informacji »


  Liczba odsłon: 561