Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Chełmińska 2, pok. 5

Godziny pracy:
- poniedziałek – piątku: 7.30-15.15, oprócz
- wtorek: 7.30-16.30.

Informacje ogólne:
Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego:
  • odpisy zupełne, odpisy skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego
  • zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
  • zaświadczenia o stanie cywilnym.


I Wymagane dokumenty:

wniosek o wydanie odpisu aktu pobierz (146kB) pdf
wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym pobierz (87kB) pdf
 
II. Wymagane dokumenty do wglądu: dowód osobisty.

Miejsce odbioru:
Urząd Gminy - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Chełmińska 2, pok. 5

III Opłaty:

- odpis skrócony i wielojęzyczny - 22 zł
- odpis zupełny - 33 zł
- zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł
- zaświadczenie o stanie cywilnym – 38 zł

Opłatę gotówkową wnosimy w Urzędzie Gminy  w Lisewie lub opłata bezgotówkowa na  konto: Urząd Gminy w Lisewie nr konta 52 9486 0005 0012 0043 2003 0001,w tytule wpłaty prosimy podać przedmiot opłaty.

Istnieje możliwość zapłaty kartą bankomatową na miejscu.

Termin załatwienia sprawy:
- niezwłocznie
- zaświadczenia są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich sporządzenia

Tryb odwoławczy:

Odmowa dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego następuje w formie decyzji administracyjnej, od której istnieje możliwość wniesienia odwołania do organu drugiej instancji,
tj. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Uwagi:

Wniosek o wydanie odpisu asc lub o wydanie zaświadczenia składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Dokumenty te mogą zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej , na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 
Odpisy i zaświadczenia wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.
 
Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zakres danych tego dokumentu poza oznaczeniem wnioskodawcy zawiera informację o sporządzonych aktach stanu cywilnego wskazanej osoby; informację o zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego przypiskach przy akcie wskazanej osoby lub treść tych przypisków; informację o zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby lub treść tych danych, z wyłączeniem danych zawartych w akcie stanu cywilnego oraz danych zawartych w rejestrze uznań; informację o niezamieszczeniu w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby lub przypisków przy akcie wskazanej osoby.
 
Zaświadczenie o stanie cywilnym jest dokumentem o uniwersalnym charakterze zawierającym poza danymi osobowymi wnioskodawcy także oznaczenie jego stanu cywilnego jako sytuacji w odniesieniu do małżeństwa; zaświadczenie to jest wydawane wyłącznie osobie, której dotyczy.


Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 2064)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z pózn. zm.)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) .

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Gostkowska (19 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (19 grudnia 2011, 13:38:19)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (4 marca 2019, 14:45:02)
Zmieniono: aktualizacja wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2271