Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu

Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2
Urząd Stanu Cywilnego, pok. 5
Tel. (056) 676-86-14, wew. 14
mgr Katarzyna Gostkowska, mgr Paulina Grązka

Godziny pracy:
- poniedziałek – piątku: 7.30-15.15, oprócz
- wtorek: 7.30-16.30.

I Wymagane wnioski:
Wniosek o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa pobierz (160kB) pdf

1) wniosek, powinien zawierać:
  • imiona i nazwiska przyszłych małżonków,
  • adres zamieszkania, 
  • miejscowość i datę złożenia podania, 
  • adresata 
  • określenie w jakiej sprawie oraz uzasadnienie, 
  • podpisy osób składających podanie,
! jeśli do podania chcemy dołączyć jakieś dokumenty , to musimy poniżej dopisać „załączniki” i wypisać je w punktach;

2)  dokumenty potwierdzające powód do skrócenia terminu;

3) dowód wniesienia opłaty skarbowej

III Dokumenty do wglądu:
dowody osobiste wnioskodawców

Miejsce odbioru:
Urząd Gminy - Urząd Stanu Cywilnego, ul. Chełmińska 2, pok. 5

IV Opłaty:

opłata skarbowa* za wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - 39 zł.

Opłatę gotówkową wnosimy w Urzędzie Gminy  w Lisewie lub opłata bezgotówkowa na  konto: Urząd Gminy w Lisewie nr konta 52 9486 0005 0012 0043 2003 0001,w tytule wpłaty prosimy podać przedmiot opłaty.

Istnieje możliwość zapłaty kartą bankomatową na miejscu.

Termin załatwienia: niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:
Jeżeli Kierownik USC odmawia wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę usc o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.

VII. Opłaty za odwołanie
brak

Uwagi:

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.


*Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej winna być wniesiona na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Lisewie: 52 9486 0005 0012 0043 2003 0001 - w tytule wpłaty prosimy podać przedmiot opłaty. Oprócz tego w/w opłatę można uiścić bezpośrednio
w biurze płatna na miejscu  w urzędzie w biurze USC - Urzędu Gminy w Lisewie.


Podstawa prawna:
  • Art. 4 ustawy z dn. 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z pózn. zm.)
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 2064)
Treść: Wniosek zaopiniowany przez USC

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Gostkowska (19 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (19 grudnia 2011, 14:48:31)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (4 marca 2019, 14:31:39)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1845