Wniosek o nadanie numeru PESEL


Wniosek o nadanie numeru PESEL

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lisewo
Ul. Chełmińska 2
86 – 230 Lisewo

parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
mgr Paulina Grązka, mgr Katarzyna Gostkowska

tel. 56 676 86 14 (wewn. 14)
e-mail: usc@lisewo.com, usc2@lisewo.com

Wymagane dokumenty:

1) wypełnione podanie – Pobierz (785kB) pdf
2) dokument potwierdzający tożsamość

Opłaty: nie podlega opłacie skarbowej  

Termin: Bez zbędnej zwłoki


Tryb odwoławczy: brak – czynność materialno-techniczna
 
Uwagi:
· Osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL numer nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji na jej wniosek. Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL jest organ gminy, który dokonał zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a przypadku braku miejsca zameldowania, organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. Właściwość miejscowa organu gminy do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL dotyczy osoby, dla której ma być nadany numer.
· Osoba lub jej przedstawiciel ustawowy składa umotywowany pisemny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dane we wniosku (np. paszport, akty stanu cywilnego, itp.) do właściwego organu gminy. We wniosku o nadanie numeru PESEL należy podać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. W przypadku, gdy jakiś podmiot/urząd (np. ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, to powinien wskazać również przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru. Z wnioskiem o nadanie numeru PESEL może również wystąpić pełnomocnik, wówczas do wniosku należy dołączyć także stosowne pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
 
 
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.);

- ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657, 2286, z późn. zm.);

 - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827, z późn. zm. ).
 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2012 r., Nr 74 z późn. zm.).

Treść: wniosek zaopiniowany przez referat ewidencji ludności
 
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Gostkowska (19 marca 2018)
Opublikował: Michał Lewandowski (20 marca 2018, 09:19:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 354