Obowiązek meldunkowy

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lisewo
Ul. Chełmińska 2
86 – 230 Lisewo

parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
mgr Paulina Grązka, mgr Katarzyna Gostkowska

tel. 56 676 86 14 (wewn. 14)
e-mail: usc@lisewo.com, usc2@lisewo.com

Sposób załatwienia sprawy: (zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego)

Wypełnienie wybranego zgłoszenia:
1. Zgłoszenie pobytu stałego wniosek (590kB) pdf
2. Zgłoszenie pobytu czasowego wniosek (600kB) pdf
3. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego wniosek (442kB) pdf
4. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego wniosek (470kB) pdf
5. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej wniosek (474kB) pdf
6. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy wniosek (445kB) pdf

Wymagane dokumenty:
1. Obywatel polski przedstawia do wglądu dowód osobisty lub paszport,

2. Dokumenty, które przedstawia cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy reguluje art. 43 Ustawy o ewidencji ludności,

3. Ponadto obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu (w obecności pracownika organu), oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno – prawna, decyzja administracyjna lub orzeczenia sądu) .
 
Opłaty:
Czynności zameldowania i wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
1. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego należy dokonać osobiście lub można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Obowiązku meldunkowego można również dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie tj. w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

2. Obowiązku meldunkowego można dokonać osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Obowiązku meldunkowego można również dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie tj. w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.

3. Obywatel polski, a także cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE, EFTA, strony umowy EOG lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej,  przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec niewymieniony powyżej przebywający na terytorium RP, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

4. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

5. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.

Podstawa prawna:
  • ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657, 2286 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja2020 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 930). 
  • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570)

Treść: druk meldunkowy zaopiniowany przez referat ewidencji ludności

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Gostkowska (20 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (20 grudnia 2011, 08:12:06)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (28 maja 2020, 12:43:21)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2847