Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lisewo
Ul. Chełmińska 2
86 – 230 Lisewo

parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
mgr Paulina Grązka, mgr Katarzyna Gostkowska

tel. 56 676 86 14 (wewn. 14)
e-mail: usc@lisewo.com, usc2@lisewo.com

Wymagane dokumenty:
  • odręcznie napisany wniosek,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu – do wglądu,
  • inne dokumenty przydatne w sprawie.

Miejsce odbioru decyzji:
Urząd Gminy Lisewo
ul. Chełmińska 2
86 – 230 Lisewo

parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
mgr Paulina Grązka, mgr Katarzyna Gostkowska

tel. 56 676 86 14 (wewn. 14)

lub przesłane pocztą na adresy korespondencyjne stron postępowania.

Opłaty:
za wydanie decyzji – 10 zł płatne w dniu składania wniosku o wymeldowanie.

Opłatę gotówkową wnosimy w Urzędzie Gminy  w Lisewie lub opłata bezgotówkowa na  konto: Urząd Gminy w Lisewie nr konta 52 9486 0005 0012 0043 2003 0001,w tytule wpłaty prosimy podać przedmiot opłaty.

Istnieje możliwość zapłaty kartą bankomatową na miejscu.

Termin załatwienia sprawy:
30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni


Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
Przed wydaniem decyzji przeprowadzone jest postępowanie  wyjaśniające  w tym, np.  wizja lokalna, rozprawa administracyjna lub wystąpienie do Sądu Rejonowego o ustalenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej w postępowaniu itp.

Podstawa prawna:
  • art. 35  ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2017 r., poz. 657, 2286, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U.  z 2017 r., poz. 2411),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827, z późn. zm.).

Treść: wniosek zaopiniowany przez Wójta Gminy Lisewo

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Gostkowska (20 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (20 grudnia 2011, 09:38:38)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (7 marca 2019, 08:22:37)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2281