Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Lisewo
Ul. Chełmińska 2
86 – 230 Lisewo

parter, pok. nr 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste
mgr Paulina Grązka, mgr Katarzyna Gostkowska

tel. 56 676 86 14 (wewn. 14)
e-mail: usc@lisewo.com, usc2@lisewo.com


Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL – pobierz (486kB) pdf .

Opłaty:
 
Opłata za udostępnienie danych – 31 zł płatne na konto Urzędu Gminy
 
Opłatę gotówkową wnosimy w Urzędzie Gminy  w Lisewie lub opłata bezgotówkowa na  konto: Urząd Gminy w Lisewie nr konta 52 9486 0005 0012 0043 2003 0001,w tytule wpłaty prosimy podać przedmiot opłaty.
 
Istnieje możliwość zapłaty kartą bankomatową na miejscu.
 
Termin załatwienia sprawy:
Odpowiedzi na wniosek udziela się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie  14 dni. W przypadku jeżeli nie zostaną spełnione warunki określone w art. 46 ustawy z dnia 24 września  2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1016 z późn. zm.) organ odmawia w drodze decyzji administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych jednostkowych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo w terminie 14 dni.

Uwagi:
 • Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 1. Informacji adresowej udziela się podmiotowi, jeżeli uwiarygodni interes prawny w otrzymaniu danych.

 2. Osobom i jednostkom organizacyjnym, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.

 3. Do nieodpłatnego uzyskania danych osobowych uprawnione są: organy administracji publicznej, sądy, prokuratura, Policja, Straż Graniczna, Straż Marszałkowska, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celno – Skarbowa, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Ochrony Państwa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organy wyborcze, straż gminna (miejska), komornicy sądowi (w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzenie spisu inwentarza), Polski Czerwony Krzyż (w zakresie danych osób poszukiwanych) oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach.

 4. Odpłatnie udostępnia się dane osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny oraz jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą, innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą oraz podmiotom odpowiedzialnym za system identyfikacji elektronicznej oraz podmiotom wydającym środki identyfikacji elektronicznej w systemie identyfikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 5września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz.1579 oraz z2018r.poz.650 i1544) w celu wydania środka identyfikacji elektronicznej.

 5. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów mieszkańców i rejestru PESEL dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. 

 6. Dane z rejestru mieszkańców udostępnia organ gminy prowadzący ten rejestr, natomiast dane z rejestru PESEL udostępniają organy dowolnej gminy.

 7. UWAGA! W tej samej sprawie wniosek o udostępnienie danych może zostać złożony wyłącznie do jednego organu gminy.Podstawa prawna:
 1. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. Z 2019 r., poz. 730 ze zm.).

 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1016 ze zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. Z 2018 r., poz. 2523).
 

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Gostkowska (20 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (20 grudnia 2011, 09:40:39)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (25 lipca 2019, 10:50:54)
Zmieniono: aktualizacja wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1866