Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


Wójt Gminy  Lisewo
w oparciu o art. 38, art. 39 ust. 1 i  art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U . z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
 
O g ł a s z a:
 
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lisewo.
Przedmiotem sprzedaży jest:
1. działka  nr 98/11 o pow. 0,4400 ha położona we wsi Drzonowo, zapisana w księdze wieczystej Kw. TO1C/00014304/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chełmnie – V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Cena wywoławcza - 21.970,00 zł . Wadium 10 % ceny wywoławczej -  2.197,00 zł.
Opis nieruchomości.
Nieruchomość usytuowana jest we wsi Drzonowo  w sąsiedztwie terenów zabudowanych i rolnych. Działka stanowi grunt oznaczony w ewidencji jako Rola  kl. RIV a  o pow. 0,4000 ha
i Nieużytek o pow. 0,0400 ha.
2. działka nr 102/1 o pow. 0,4100 ha położona we wsi Drzonowo, objęta księgą wieczystą  Kw. Nr TO1C/00014305/3  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmnie – V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Cena wywoławcza - 20.473,00 zł . Wadium 10 % ceny wywoławczej  - 2.047,00 zł.
Opis nieruchomości.
Nieruchomość usytuowana jest we wsi Drzonowo w sąsiedztwie terenów zabudowanych i rolniczych. Działka stanowi grunt oznaczony w ewidencji jako Rola  kl. III b o pow. 0,2800 ha  i  Rola  klasy IV a  o pow. 0.1300 ha.
 
II  przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Lisewo oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 26 o pow. 0,3400 ha, położonej we wsi Drzonowo, zapisanej w księdze wieczystej Kw. TO1C/00019413/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chełmnie – V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Cena wywoławcza - 13.719,00 zł . Wadium 10 % ceny wywoławczej -  1.372,00 zł.
Opis nieruchomości.
Nieruchomość usytuowana jest we wsi Drzonowo przy drodze asfaltowej naprzeciw Zakładu Aktywności Zawodowej. Działka stanowi grunt oznaczony w ewidencji jako Rola  kl. RIV a.
 
Pierwszy przetarg odbył się dnia 9.12.2011 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 
Dla terenów na których znajdują się przedmiotowe działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została wydana decyzja o  warunkach zabudowy. Przeznaczenie działki przyjęto wg zapisów  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, w którym teren opisany jest jako teren rolniczy.
 
W/w działki nie posiadają żadnych obciążeń.
 
Przetargi  odbędą się dnia  23 marca 2012 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo -  sala  narad.
Każda nieruchomość jest przedmiotem oddzielnego przetargu, które prowadzone będą bezpośrednio po sobie zgodnie z podaną kolejnością poczynając od godziny 10.00.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej
na konto BS Chełmno O. Lisewo Nr 52948600050012004320030001 lub w kasie tut. Urzędu do godziny 13.00  do dnia 20 marca 2012 r. (włącznie) wraz z określeniem numeru działki, na którą dokonywana jest wpłata. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż  przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie należność za nabywaną nieruchomość i nie podlega rozłożeniu na raty, płatna najpóźniej do dnia  zawarcia umowy sprzedaży.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Wszystkie koszty  związane ze sprzedażą w/w nieruchomości, a także opłaty  związane z przeniesieniem prawa własności nabywanej nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie Gminy - pokój nr 1.
 
tel.(56) 676-86-14 lub 03 wew. 18.
Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej Gminy Lisewo pod adresem
archiwum.bip.lisewo.com

metryczka


Wytworzył: Władysława Dudzińska (20 lutego 2012)
Opublikował: Michał Lewandowski (21 lutego 2012, 11:52:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3177