Przetargi ustne nieograniczone

Wójt Gminy  Lisewo
w oparciu o art. 38, art. 39 ust. 1 i  art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U . z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
 
O g ł a s z a:
 
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lisewo.

Przedmiotem sprzedaży są działki:
 
- dz. nr 41/5 o powierzchni  0,1900 ha, położona we wsi Wierzbowo, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr TO1C/00009952/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza 30.685,00 zł. netto. Wadium 10 % ceny wywoławczej - 3.068,50 zł. ;
- dz. nr 41/6 o powierzchni  0,1900 ha, położona we wsi Wierzbowo, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr TO1C/00009951/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza 30.685,00 zł. netto. Wadium 10 % ceny wywoławczej - 3.068,50 zł.;
- dz. nr 41/7 o powierzchni  0,1900 ha, położona we wsi Wierzbowo, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr TO1C/00009954/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza  30.685,00 zł. netto. Wadium 10 % ceny wywoławczej - 3.068,50 zł.;
- dz. nr 84/6, o powierzchni 0,1271 ha, położona we wsi Bartlewo. Cena wywoławcza  18.112,00 zł. netto. Wadium 10 % ceny wywoławczej - 1.811,20 zł oraz
- dz. nr 84/7, o powierzchni 0,1267 ha, położona we wsi  Bartlewo. Cena wywoławcza  18.055,00 zł. netto.  Wadium 10 % ceny wywoławczej - 1.805,50 zł. Dla przedmiotowych działek urządzona jest księga wieczysta Kw. Nr TO1C/00019259/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
Przeznaczone do sprzedaży działki położone są w sąsiedztwie terenów zabudowanych i  rolnych.

Wyżej wymienione nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej.


III  przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Lisewo oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 26 o pow. 0,3400 ha, położonej we wsi Drzonowo, zapisanej w księdze wieczystej Kw. TO1C/00019413/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chełmnie – V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Cena wywoławcza – 12.347,00 zł . Wadium 10 % ceny wywoławczej -  1.234,70 zł.
Opis nieruchomości.
Nieruchomość usytuowana jest we wsi Drzonowo przy drodze asfaltowej naprzeciw Zakładu Aktywności Zawodowej.
Działka stanowi grunt oznaczony w ewidencji jako Rola  kl. RIV a.
Dla w/w terenu brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie została wydana decyzja o  warunkach zabudowy. Przeznaczenie działki przyjęto wg zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, w którym teren opisany jest jako teren rolniczy.
 
Przetargi przeprowadzono w dniach 09.12.2011 r.  i  23.03.2012 r. , obydwa  zakończyły się wynikiem negatywnym.
 
W/w działki nie posiadają żadnych obciążeń.
 
Przetargi  odbędą się dnia  5 czerwca 2012 r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo -  sala  narad.
Każda nieruchomość jest przedmiotem oddzielnego przetargu, które prowadzone będą bezpośrednio po sobie,  zgodnie z podaną kolejnością poczynając od godziny 1000.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej
 na konto BS Chełmno O. Lisewo Nr 52948600050012004320030001 lub w kasie tut. Urzędu do godziny 13.00  do dnia 1 czerwca 2012 r. (włącznie) wraz z określeniem numeru działki, na którą dokonywana jest wpłata. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż  przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie należność za nabywaną nieruchomość i nie podlega rozłożeniu na raty, płatna najpóźniej do dnia  zawarcia umowy sprzedaży.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
Wszystkie koszty  związane ze sprzedażą w/w nieruchomości, a także opłaty  związane z przeniesieniem prawa własności nabywanej nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie Gminy-pokój nr 1.
tel.(56) 676-86-14 lub 03 wew. 18.

Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej Gminy Lisewo pod adresem
archiwum.bip.lisewo.com

metryczka


Wytworzył: Władysława Dudzińska (7 maja 2012)
Opublikował: Michał Lewandowski (10 maja 2012, 10:58:51)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (10 maja 2012, 11:07:17)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1749