Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.), uchwały Nr XVII/107/2012 i uchwały  Nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Lisewo z dnia  30 sierpnia 2012 r. i 28 września 2012 r.  w sprawie sprzedaży  nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lisewo oraz zarządzenia Nr 59 Wójta Gminy Lisewo z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie podania do publicznej wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Lisewo i Mgoszcz.

Wójt Gminy Lisewo podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. do 5.12.2012 r. wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących zasób  nieruchomości Gminy Lisewo.
Wykaz obejmuje następujące nieruchomości, które stanowią działki:

- dz. nr 273/16 o powierzchni  0,1160 ha, położoną we wsi Lisewo, dla której urządzona jest
   księga wieczysta Kw. Nr TO1C/00013537/1 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chełmnie
   V  Wydział Ksiąg Wieczystych, wycenioną na kwotę 40.600,00 zł netto;

- dz. nr 73/2 o powierzchni  1,3000 ha, położoną we wsi Mgoszcz, dla której urządzona jest
  księga wieczysta Kw. Nr TO1C/00019379/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chełmnie V
  Wydział Ksiąg Wieczystych, wycenioną na kwotę  41.622,00 zł.

Opis nieruchomości:

Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości położone są w sąsiedztwie terenów zabudowanych i rolnych.

Działka nr 273/16 w ewidencji gruntów i budynków figuruje jako teren zurbanizowany niezabudowany oznaczony symbolem Bp. Istnieje możliwość zabudowy działki domem jednorodzinnym z możliwością prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń.

Dla nieruchomości  nie ma planu miejscowego ani nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Działkę  nr 73/2  stanowią użytki rolne kl. III b i IV a  oraz nieużytek.

Dla nieruchomości  nie ma planu miejscowego ani nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.
Określa się termin do 27.12.2012 r. do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargowej zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie, można uzyskać w Urzędzie Gminy Lisewo - pokój nr 1. tel. (56) 676-86-14 lub 03 wew. 18

metryczka


Wytworzył: Władysława Dudzińska (14 listopada 2012)
Opublikował: Michał Lewandowski (16 listopada 2012, 13:03:07)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1854