Obwieszczenie - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno od km 0+005 do km. 29+619, z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km. 14+144 do km. 15+146

Lisewo, 30.01.2013 r.
Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2,
86-230 Lisewo


RIŚ.7624.2.10.2013.KK
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Lisewo

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowaniaWójt Gminy Lisewo, stosownie do treści przepisu art. 10§1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno od km 0+005 do km. 29+619, z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km. 14+144 do km. 15+146”. Informuję, że w toku powyższego postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chełmnie – opinia z dnia 24 maja 2012 r. N.NZ.42-XI-5/12;
-Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – postanowienie z dnia 29 listopada 2012 r.,
i zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego z udziałem społeczeństwa, stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuję, że z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lisewie pokój nr 9 oraz zgłosić swoje uwagi od dnia 31 stycznia 2013 r. do dnia 7 lutego 2013 r. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 2, zgodnie z art. 49 K.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www. archiwum.bip.lisewo.com

Wójt Gminy Lisewo mgr Jerzy Cabaj

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lisewo (30 stycznia 2013)
Opublikował: Michał Lewandowski (30 stycznia 2013, 11:56:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5126