I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lisewo we wsi Drzonowo

Lisewo, dn. 28.10.2013 r.

Wójt Gminy  Lisewo
w oparciu o art. 37 ust. 1,art. 38 ust.1 i 2 i  art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U . z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
 
O g ł a s z a:
 
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lisewo
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki  97/11 o pow. 0,1560 ha poł. we wsi Drzonowo, objętej  księgą wieczystą KW. Nr TO1C/00014302/2.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość usytuowana jest we wsi Drzonowo w sąsiedztwie terenów zabudowanych zabudową siedliskową i terenów rolnych.

Działka w ewidencji gruntów i budynków figuruje jako użytek rolny klasy IV a.
Dla wyżej wymienionej nieruchomości nie ma planu miejscowego ani nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Przedmiotowa działka nie posiada żadnych obciążeń hipotecznych.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zbywana działka jest zwolniona z podatku VAT.
Cena wywoławcza – 9.539,00 zł.  Wadium 10 % ceny wywoławczej -  954,0 0 zł.
Przetarg  odbędzie się dnia  29 listopada 2013 r. godzinie 1000  w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo -  sala  ślubów.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej na konto BS Chełmno O. Lisewo Nr 52948600050012004320030001 do dnia 25 listopada 2013 r. (włącznie) wraz z określeniem numeru działki, na którą dokonywana jest wpłata.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż  przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie należność za nabywaną nieruchomość i nie podlega rozłożeniu na raty, płatna najpóźniej do dnia  zawarcia umowy sprzedaży.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Opłaty  związane z przeniesieniem prawa własności nabywanej nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie Gminy - pokój nr 1.
tel.(56) 676-86-14 lub 03 wew. 18.

Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej Gminy Lisewo pod adresem
archiwum.bip.lisewo.com oraz  na stronie Urzędu Gminy Lisewo.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Władysława Dudzińska (28 października 2013)
Opublikował: Michał Lewandowski (28 października 2013, 12:40:12)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1696