Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lipienek oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.Wójt Gminy Lisewo

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Lipienek (procedura wszczęta uchwałą nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013r) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Lisewie przy ul. Chełmińskiej 2, pok. nr 9 . Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym  w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, w terminie do dnia 31 marca 2014r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lisewo.

metryczka


Wytworzył: Tomasz Stański (14 lutego 2014)
Opublikował: Michał Lewandowski (14 lutego 2014, 17:27:04)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1427