Obwieszczenie Wójta Gminy Lisewo w sprawie zawiadomienia Stron o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Lisewo, 09.01.2015 r.
Wójt Gminy Lisewo
ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo

 
RRIŚiGK.6220.5.8.2015.KK
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lisewo
w sprawie zawiadomienia Stron o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Działając na podstawie art. 10§ 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam Strony postępowania wszczętego na wniosek INECO Sp. z o.o., ul. Rynek 6, 86-150 Osie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Wąbrzeźno o mocy 18 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, projektowanej na dz. nr ew. 79/4, 90/3, 94/1, 98/4 obręb Malankowo, gmina Lisewo, powiat chełmiński, woj. kujawsko - pomorskie, że zostało zakończone postępowanie dowodowe.

W związku z tym w terminie 7 dni od daty upływu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia Strony mogą przed wydaniem decyzji zapoznać się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w Urzędzie Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2 w Referacie Rolnictwa, Infrastruktury, Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 9, w godź. 7.30 – 15.15 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości Stron w Urzędzie Gminy w Lisewie na tablicy ogłoszeń, na Biuletynie Informacji Publicznej archiwum.bip.lisewo.com, zakładka: aktualności, oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Malankowo i w Urzędzie Gminy w Lisewie.

                                                                                        Wójt Gminy Lisewo
                                                                                        mgr Jakub Kochowicz

metryczka


Wytworzył: Kazimierz Kowal (9 stycznia 2015)
Opublikował: Michał Lewandowski (12 stycznia 2015, 08:04:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (14 stycznia 2015, 15:15:50)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1336