Rozgraniczenie nieruchomości

Termin załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od dnia otrzymania operatu pomiarowego rozgraniczenia nieruchomości.

Kogo dotyczy:
Właściciela nieruchomości.

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości (powinien zawierać: imię, nazwisko i adres interesanta, datę złożenia wniosku, dane dotyczące nieruchomości, przedmiot sprawy, upoważnienie geodety do dokonania rozgraniczenia, własnoręczny podpis).
2) Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości.
3) Wypisy z rejestru gruntów.
4) Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi odcinkami granic wnioskowanymi do rozgraniczenia.
5) Pełnomocnictwo - jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

Miejsce  składania dokumentów:
Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, pokój nr 1 lub sekretariat.

Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna.
 
Opłaty:
10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 725 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. nr 45, poz. 453).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 196 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) 
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn zm.).


Tryb odwoławczy:
Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości przekazania sprawy sądowi. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne i przekazującej sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Klauzula informacyjna (564kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Władyslawa Dudzińska (27 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (27 grudnia 2011, 09:55:33)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (12 grudnia 2019, 13:57:40)
Zmieniono: aktualizacja podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3690