Dożywianie w szkole

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 175 z 2009r. poz.1362), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 roku, w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 13 sierpnia 2009 roku Nr 127, poz. 1055), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz 1071 z poź. zmianami);

Miejsce załatwienia:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
ul. Toruńska 15
86-230 Lisewo

Czynne w godzinach:  
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.15; 
wtorek 7.30 – 16.30


Tel. 556 676 85 10 wew. 22
Specjalista Pracy Socjalnej mgr Agnieszka Jurzysta, Starszy Pracownik Socjalny Lena Kruczek, Pracownik Socjalny Monika Kowal
 
Komu przysługuje:
 
Pomoc ta, przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole jest realizowana poprzez posiłki wydawane w szkole.
Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie w zakresie dożywania dzieci w szkole wynosi 684 zł.
 
Wymagane dokumenty:

- umotywowany wniosek

- zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto za miesiąc poprzedzający złożenie
  wniosku,

- oświadczenie o dodatkowych dochodach, pracy dorywczej,

- zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadanym statucie osoby bezrobotnej członków
  rodziny,

- zaświadczenia o innych dochodach netto za m-c poprzedzający złożenie wniosku min.
  zasiłek dla bezrobotnych, zasiłki rodzinne, alimenty, świadczenia z Funduszu
  Alimentacyjnego, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, emerytury, renty i inne;

 - zaświadczenia (dowody wpłat) świadczące o płaceniu alimentów na członków rodziny na
   podstawie wyroku sądu (jeżeli taki występują)

- nakaz płatniczy o podatku rolnym, bądź zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
  w ha przeliczeniowych.

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli jest niezbędne do ustalenia prawa do
  świadczenia,

- oraz inne potwierdzające aktualną sytuację,


Wytwarzane dokumenty:
 
Decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:
 
30 dni od momentu dostarczenia wniosku ze wszystkimi dokumentami,

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Lisewie  w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji

metryczka


Wytworzył: Monika Kowal (26 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (30 grudnia 2011, 12:16:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (5 kwietnia 2013, 13:16:08)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1819