Usługi opiekuńcze

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 175 z 2009r. poz.1362), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 roku, w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 13 sierpnia 2009 roku Nr 127, poz. 1055), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz 1071 z poź. zmianami);


Miejsce załatwienia:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
ul. Toruńska 15
86-230 Lisewo

Czynne w godzinach:  
poniedziałek, środa.- piątek 7.30-15.15; 
wtorek 7.30 – 16.30


Tel. 56 676 85 10 wew.22
Specjalista Pracy Socjalnej mgr Agnieszka Jurzysta, Starszy Pracownik Socjalny Lena Kruczek, Pracownik Socjalny Monika Kowal
 
Komu przysługuje:
 
- Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
  innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub
  specjalistycznych usług opiekuńczych.

- Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również
 osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący
 małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

- Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości,
  zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
  wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze
  specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

- Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i
  miejsce świadczenia.

- Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności
  za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
  usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki
  częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 
Wymagane dokumenty:
- umotywowany wniosek
- zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto za miesiąc poprzedzający złożenie
  wniosku,
- oświadczenie o dodatkowych dochodach, pracy dorywczej,
- zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadanym statucie osoby bezrobotnej członków
  rodziny,
- zaświadczenia o innych dochodach netto za m-c poprzedzający złożenie wniosku min.
  zasiłek dla bezrobotnych, zasiłki rodzinne, alimenty, świadczenia z Funduszu
  Alimentacyjnego, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, emerytury, renty i inne;
- zaświadczenia (dowody wpłat) świadczące o płaceniu alimentów na członków rodziny na
  podstawie wyroku sądu (jeżeli taki występują)
- nakaz płatniczy o podatku rolnym, bądź zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
  w ha przeliczeniowych.
- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli jest niezbędne do ustalenia prawa do
  świadczenia,
- oraz inne potwierdzające aktualną sytuację.

Wytwarzane dokumenty:
Decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:
30 dni od momentu dostarczenia wniosku ze wszystkimi dokumentami,
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Lisewie  w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

metryczka


Wytworzył: Monika Kowal (30 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (30 grudnia 2011, 12:40:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (5 kwietnia 2013, 13:11:09)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1700