Zasiłek celowy

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 175 z 2009r. poz.1362), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 roku, w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 13 sierpnia 2009 roku Nr 127, poz. 1055), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz 1071 z poź. zmianami);


Miejsce załatwienia:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
ul. Toruńska 15
86-230 Lisewo

Czynne w godzinach:  
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.15; 
wtorek 7.30 – 16.30


Tel. 056 676 85 10 wew. 22
Specjalista Pracy Socjalnej mgr Agnieszka Jurzysta, Starszy Pracownik Socjalny Lena Kruczek, Pracownik Socjalny Monika Kowal
 
Komu przysługuje:

1. Zasiłek celowy przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. W szczególności przyznany może być na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

2. Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

3. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które:
- poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego,
- poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Powyższy zasiłek może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

4. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (542 zł);

5. Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny - sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (456 zł)

Wymagane dokumenty:
- umotywowany wniosek

- zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto za miesiąc poprzedzający złożenie
  wniosku,

- oświadczenie o dodatkowych dochodach, pracy dorywczej,

- zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadanym statucie osoby bezrobotnej członków
  rodziny,

- zaświadczenia o innych dochodach netto za m-c poprzedzający złożenie wniosku min.
  zasiłek dla bezrobotnych, zasiłki rodzinne, alimenty, świadczenia z Funduszu
  Alimentacyjnego, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, emerytury, renty i inne;

- zaświadczenia (dowody wpłat) świadczące o płaceniu alimentów na członków rodziny na
  podstawie wyroku sądu (jeżeli taki występują)

- nakaz płatniczy o podatku rolnym, bądź zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
  w ha przeliczeniowych.

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli jest niezbędne do ustalenia prawa do
  świadczenia,

- oraz inne potwierdzające aktualną sytuację.

Wytwarzane dokumenty:
Decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:
30 dni od momentu dostarczenia wniosku ze wszyskimi dokumentami, 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Lisewie  w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

metryczka


Wytworzył: Monika Kowal (30 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (30 grudnia 2011, 12:47:25)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (5 kwietnia 2013, 13:10:32)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1650