Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Termin załatwienia:
30 dni + uzgodnienia zewnętrzne.

Kogo dotyczy:
Wszystkich zainteresowanych, których nieruchomość znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wymagane dokumenty:
Wniosek pobierz (30kB) word  powinien zawierać:
- wskazanie miejscowości oraz numeru ewidencyjnego działek objętych wnioskiem.
 
Do wniosku należy dołączyć:

- kopię mapy zasadniczej (lub w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000) z określeniem granic terenu objętego wnioskiem,

- charakterystykę inwestycji obejmującą:

a) określenie zaopatrzenia na: wodę, energię elektryczną, czynnik ogrzewania, odprowadzenie ścieków (potwierdzone technicznymi warunkami przyłączy mediów),

b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej; przeznaczenie obiektu, powierzchnia zabudowy,

c) część graficzna - określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowiska, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Miejsce składania pism:
Sekretariat Urzędu Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86 - 230 Lisewo lub pokój nr 9.

Sposób załatwienia:
Wydanie decyzji administracyjnej.

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 598,00 zł za wydanie decyzji o warunkach zabudowy na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1000 z późn. zm.). W/w ustawa zwalnia z opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu którego wniosek dotyczy.

Podstawa prawna:
Art. 4 ust. 2 pkt 2 i art. 59 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn zm.).

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu.

metryczka


Wytworzył: Tomasz Stański (30 grudnia 2011)
Opublikował: Michał Lewandowski (30 grudnia 2011, 14:18:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (17 sierpnia 2020, 13:09:40)
Zmieniono: aktualizacja załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3246