Zasiłki szkolne


Do kogo kierowana jest pomoc ?

Pomoc w formie zasiłku szkolnego może otrzymać:
- uczeń publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na stałe zamieszkujący na terenie gminy Lisewo, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od tego w jakim mieście znajduje się siedziba szkoły,
,
- słuchacz publicznego lub niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub kolegium służb społecznych, który na stałe zamieszkuje na terenie gminy Lisewo, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od tego w jakim mieście znajduje się siedziba szkoły,

- wychowanek publicznego lub niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży również upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, który na stałe zamieszkuje na terenie gminy Lisewo do ukończenia realizacji nauki,

- uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, który na stałe zamieszkuje na terenie gminy Lisewo do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

- słuchacz niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium służb społecznych, który na stałe zamieszkuje na terenie gminy Lisewo, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


WAŻNE!!!

Zasiłek szkolny nie przysługuje:

- dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;

- uczniom/słuchaczom/wychowankom, którzy nie zamieszkują na stałe na terenie gminy
  Lisewo;

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać zasiłek szkolny ?

Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniom i słuchaczom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z zaistnienia zdarzenia losowego, takiego jak:

1) klęska żywiołowa (pożar, powódź, itp.),
2) śmierć jednego z rodziców lub prawnego opiekuna,
3) ciężka lub długotrwała choroba członka rodziny, której leczenie obciąża budżet domowy,
4) kradzież nie wynikająca z zaniedbań ucznia,
5) inny wypadek uznany przez komisję za zdarzenie losowe
 
Jak ubiegać się o pomoc ?

Aby ubiegać się o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających zaistnienie zdarzenia losowego i dokładnym opisanie sytuacji, z powodu której zasiłek ma zostać przyznany.


Kto może złożyć wniosek ?

- Rodzic lub przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego ucznia,
- Pełnoletni uczeń.


Gdzie i kiedy złożyć wniosek ?

Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia losowego w sekretariacie Urzędu Gminy w Lisewie.


Gdzie pobrać druk wniosku ?

Formularze wniosków oraz Regulamin dostępne są w:

- Urzędzie Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo

- do pobrania z poniższych załączników:

Wniosek (75kB) word

Regulamin (33kB) pdf

Klauzula informacyjna (396kB) pdf

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku ?

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego powodującego wystąpienie z wnioskiem, np.:

• w przypadku śmierci rodzica - akt zgonu,
• w przypadku kradzieży - zaświadczenie z Policji wskazujące na datę zajścia zdarzenia oraz wartość skradzionego mienia,
• w przypadku pożaru – zaświadczenie ze straży pożarnej wskazujące na datę wystąpienia pożaru oraz wartość zniszczonego mienia,
• w przypadku nagłej ciężkiej choroby – zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie ze szpitala,
• inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.


W jaki sposób zasiłek szkolny jest realizowany ?

Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo, niezależnie od otrzymywania innych form pomocy materialnej dla uczniów.

Prawo do zasiłku nabywa się z chwilą otrzymania ostatecznej decyzji o przyznaniu i wysokości zasiłku szkolnego wydanej przez Wójta Gminy Lisewo.

Wypłata zasiłku następuję na wskazany rachunek bankowy lub w Kasie Urzędu Gminy w Lisewie.

metryczka


Wytworzył: Alicja Nogalska (8 marca 2012)
Opublikował: Michał Lewandowski (9 marca 2012, 12:26:31)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Lisewie

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (31 lipca 2018, 14:46:24)
Zmieniono: dodano klauzule informacyjną

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2673